Data ultimei actualizări: 17.10.2023

TERMENI ȘI CONDIȚII CONTRACTUALE GENERALE

aplicabile utilizării aplicației mobile "mobilPay Wallet"

("Termeni și Condiții")

I. PREAMBUL

Aplicația "mobilPay Wallet" (denumită în cele ce urmează "Aplicația") este administrată de societatea mobilPay SRL, înregistrată și funcționând conform legislației din România, cu sediul în București, Bd. Dimitrie Pompei 9-9A, Corpul de birouri 24, etajul 4, Sector 2, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/13120/2016, având cod de înregistrare fiscală RO36603584 (denumită în cele ce urmează "Societatea").

II. UTILIZATORUL APLICAȚIEI

2.1. Aplicația este oferită, fără costuri, oricărei persoane care descarcă și utilizează Aplicația conform acestor Termeni și Condiții. Utilizarea efectivă a Aplicației poate implica costuri, cum ar fi cele derivând din utilizarea serviciilor oferite de terți privind asigurarea conexiunii la Internet.

2.2. Este considerat utilizator al Aplicației, în sensul acestor Termeni și Condiții, orice persoană care accesează, vizitează, navighează sau folosește serviciile oferite prin intermediul Aplicației, respectiv prin intermediul funcționalităților acesteia. Aplicația poate fi accesată, vizitată ori folosită numai prin sistemele și în modul în care Societatea va considera de cuviință să le pună la dispoziție.

2.3.Aplicația poate fi folosită numai pentru uz privat de orice utilizator persoană fizică care îndeplinește, în mod cumulativ, următoarele condiții: (i) are 16 ani împliniți; (ii) are capacitate de exercițiu deplină sau deține încuviințarea părintelui/tutorelui în ceea ce privește înregistrarea în cadrul Aplicației și utilizarea ulterioară a acesteia.

III. ARIA DE APLICARE A TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

3.1.Modalitatea de utilizare a Aplicației precum și condițiile contractuale aplicabile între Societate și utilizator sunt guvernate de prevederile acestor Termeni și Condiții.

3.2. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, dumneavoastră sunteți de acord că:

(i) veți acționa în nume propriu în utilizarea Aplicației;

(ii) veți furniza informații corecte și complete în vederea utilizării Aplicației, astfel cum se solicită în cadrul interfețelor corespunzătoare a Aplicației, în funcție de operațiunea efectuată și/sau funcționalitatea accesată;

(iii) nu veți utiliza Aplicația și/sau orice parte din informațiile și/sau datele și/sau conținutul dispuse în cadrul Aplicației, indiferent de interfața de afișare și indiferent de funcționalitatea cu privire la care sunt generate, pentru a reproduce, duplica, copia, vinde, revinde, distribui, publica sau exploata, în niciun scop comercial, în orice fel, programul software și/sau părți componente ale acestuia și/sau orice fracțiuni din informațiile și/sau datele și/sau conținutul, indiferent de forma acestuia, ce sunt furnizate de către Societate prin intermediul sau în cadrul Aplicației, fără a obține în prealabil consimțământul scris, expres al Societății;

(iv) nu veți utiliza Aplicația în niciun mod care ar putea afecta în mod negativ disponibilitatea resurselor sale sau utilizarea sa de către alți clienți sau în orice mod care ar putea defecta, dezactiva, supraîncărca sau deteriora serverele sau rețelele Societății sau ale unor terțe persoane;

(v) nu veți utiliza Aplicația în orice scop care este ilegal sau interzis prin acești Termeni și Condiții sau prin orice alte politici relevante, precum și în orice scop sau prin orice manieră ce poate fi considerată în mod rezonabil ca fiind inadecvată, ne-etică sau imorală;

(vi) nu veți încerca să pătrundeți sau să accesați sistemul de securitate al Aplicației, al oricărei părți terțe, serverului sau conturilor, prin operațiuni ce includ dar fără a se limita la una sau mai multe dintre cele de mai jos: (a) accesarea datelor, directoarelor, informațiilor, conținutului, materialelor, serverelor, conturilor, bazelor de date, etc., la care nu aveți acces autorizat; (b) încercarea de a examina, scana sau testa vulnerabilitatea sistemului, conturilor sau rețelei; (c) încercarea de a sparge măsurile de securitate, validare sau autentificare utilizate în cadrul Aplicației; (d) încercarea de a intercepta, întrerupe, dezafecta serviciul, accesul sau folosirea Aplicației de către utilizatori sau pentru un utilizator în mod deosebit, serverul, contul sau rețeaua; (e) încercarea de a utiliza identitatea sau contul unei alte persoane;

(vii) nu veți modifica, distribui, altera, decompila sau decripta vreun cod sau orice informație în legătură cu Aplicația sau cu tehnologia utilizată de Societate în legătură cu și pentru furnizarea Aplicației;

(viii) nu veți efectua nicio acțiune destinată sau ce poate fi în mod rezonabil considerată ca fiind destinată să afecteze metoda utilizată de Aplicație pentru a calcula sumele plătite;

IV. ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

4.1.Utilizatorul confirmă că a citit, a înțeles și a acceptat prevederile acestor Termeni și Condiții, precum și a celorlalte politici relevante pentru utilizarea Aplicației, bifând căsuța "Am luat la cunoștință și sunt de acord cu Termenii și Condițiile de utilizare a Aplicației".

4.2.Pentru folosirea în bune condiții a Aplicației, utilizatorul are obligația de a citi cu atenție si de a respecta prevederile acestor Termeni și Condiții, precum și ale oricăror alte politici relevante pentru utilizarea Aplicației, astfel cum acestea vor fi notificate sau puse la dispoziția utilizatorului, la un anumit moment pe parcursul înregistrării utilizatorului sau pe parcursul utilizării Aplicației.

4.3.Produsul digital oferit de Societate prin intermediul Aplicației implică, cu precădere, astfel cum se va detalia în cele ce urmează în cuprinsul acestor Termeni & Condiții, facilitarea efectuării de plăți pentru produse și servicii achiziționate de către utilizatori de la comercianți, în magazine fizice sau online, acești comercianți fiind persoane terțe față de Societate. Utilizatorul înțelege și acceptă că produsele și serviciile oferite de acești comercianți sunt supuse termenilor și condițiilor specifice impuse de comercianți, Societatea neavând niciun control asupra acestor termeni și condiții și nicio răspundere față de utilizator pentru orice prejudiciu derivând din achiziționarea de produse și/sau service oferite de comercianți, a căror plată se efectuează prin intermediul Aplicației.

4.4.Prin produsul digital oferit, Societatea facilitează efectuarea de plăți de către utilizator. Societatea aduce în atenția utilizatorului faptul că operațiunea de procesare a plății este întreprinsă de către NETOPIA FINANCIAL SERVICES SRL, această operațiune fiind realizată prin intermediul platformei NETOPIA Payments (cu posibilitatea redirecționării către o pagină de plată administrată de NETOPIA Payments pentru introducerea detaliilor de plată și confirmarea plății). Serviciile furnizate prin intermediul platformei NETOPIA Payments sunt supuse Termenilor și Condițiilor specifice aplicabili plătitorilor, disponibilă la Termeni și Condiții Plătitori | NETOPIA Payments (netopia-payments.com). în urma confirmării instrucțiunii de efectuare a unei plăți, utilizatorul va primi un e-mail de confirmare a plății online procedate prin intermediul platformei NETOPIA Payments.

V. MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR. MODIFICĂRI OPERATE ASUPRA APLICAȚIEI

5.1.Societatea își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral, în orice moment, Termenii și Condițiile, precum și orice alte politici relevante pentru utilizarea Aplicației, utilizatorul urmând a fi înștiințat despre modificarea documentului/documentelor în momentul accesării Aplicației pentru prima dată ulterior operării unei astfel de proceduri de modificare, prin afișarea unei mesaj în acest sens la momentul accesării Aplicației. Continuarea folosirii Aplicației în orice fel, inclusiv dar fără a se limita la navigarea în cadrul Aplicației sau utilizarea oricărei funcționalități puse la dispoziție prin intermediul Aplicației, reprezintă acceptul furnizat de către utilizator față de noua versiune a Termenilor și Condițiilor aplicabili sau unei politici relevante pentru utilizarea Aplicației, după caz. Termenii și Condițiile modificate vor fi aplicate oricărei operațiuni efectuate în cadrul Aplicației după momentul modificării acestora.

5.2. Societatea își rezervă dreptul de a opera actualizări asupra conținutului Aplicației, respectiv asupra configurației serviciilor oferite. Societatea are posibilitatea, conform propriei strategii, fără a fi obligată să ofere o justificare și/sau o motivare în acest sens și fără a fi obligată la îndeplinirea oricărei formalități prealabile de notificare, informare și/sau în vederea obținerii unui acord, de a adăuga sau elimina, după caz, una sau mai multe funcționalități ale Aplicației.

VI. ACCESIBILITATEA APLICAȚIEI

6.1.Aplicația poate fi descărcată de pe oricare dintre platformele App Store, Google Play și AppGallery (Huawei). Serviciul poate fi descărcat și utilizat numai pe un dispozitiv mobil care dispune de un sistem de operare Android, iOS sau Huawei în versiune actualizată, Aplicația fiind compatibilă cu oricare dintre sistemele de operare Android, iOS și Huawei. Societatea nu va fi ținută răspunzătoare pentru dificultățile pe care un utilizator le-ar putea întâmpina în legătură cu solicitarea și descărcarea Aplicației și care sunt imputabile, total sau parțial, operatorilor de platforme (spre ex., App Store, Google Play, AppGallery) sau a condițiilor specifice aferente dispozitivului mobil al utilizatorului.

6.2.Ulterior descărcării și instalării Aplicației de către utilizator, Aplicația va fi accesibilă utilizatorului 24 de ore din 24, în limitele unui efort rezonabil depus de către Societate în acest sens, cu excepția operațiunilor de mentenanță și a altor operațiuni pe care Societatea le-ar putea desfășura din când în când în scopul asigurării unei funcționalități optime a Aplicației, respectiv a funcționalităților acesteia. Pentru evitarea oricărui dubiu, Societatea nu va fi răspunzătoare pentru acele situații în care utilizatorul se află în imposibilitate să acceseze și să utilizeze Aplicația ca urmare a apariției unor cauze pe care Societatea nu le poate controla, cum ar fi, dar fără a se limita la, lipsa conexiunii la internet a dispozitivului mobil al utilizatorului.

6.3.Societatea își rezervă dreptul de a întrerupe temporar accesul la Aplicație (integral sau parțial), din rațiuni de natură tehnică, în orice moment, cu notificarea utilizatorilor afectați de această întrerupere, prin mesaj afișat în cadrul Aplicației, la momentul accesării. Societatea nu poate fi răspunzătoare față de utilizator sau față de oricare terțe persoane pentru orice prejudicii rezultând dintr-o astfel de întrerupere unilaterală a accesului la Aplicație.

6.4.Suplimentar situațiilor reglementate mai sus, Societatea își rezervă dreptul de a limita sau restricționa în întregime accesul utilizatorului în Aplicație, fără a avea obligația de a notifica utilizatorul în prealabil și fără a fi nevoită să își justifice decizia, în orice situații în care se identifică un risc potențial sau actual, de natură să aducă atingere nivelului de securitate și siguranță al Aplicației și/sau al oricăror sisteme interconectate sau aflate în legătură cu Aplicația sau nivelul de securitate aplicabil în general la nivelul Societății și/sau al partenerilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acele situații subsumate unor scopuri de prevenire a fraudelor, în orice ipoteză în care Societatea are un dubiu sau o suspiciune rezonabilă în sensul în care comportamentul utilizatorului în cadrul Aplicației se circumscrie unui comportament fraudulos, cum ar fi, dar fără a se limita la, comportamente ce implică operațiuni de plăți parțiale succesive aferente unei creanțe unice, introducere succesivă a unor date de plată eronate, șamd;

VII. UTILIZAREA APLICAȚIEI. FUNCȚIONALITĂȚI ȘI OPȚIUNI PUSE LA DISPOZIȚIA UTILIZATORULUI

Aplicația oferă utilizatorului o serie de funcționalități și opțiuni, conform celor de mai jos.

Ca urmare a actualizării operate asupra Aplicației în data de 1 august 2023, au fost introduse o serie de modificări asupra fluxurilor de înregistrare și de autentificare în cadrul Aplicației, în scopul principal al îmbunătățirii nivelului de securitate și siguranță al Aplicației, fiind totodată instituită o procedură ce permite migrarea profilelor de utilizator multiple, create în funcție de numărul de dispozitive implicate de către un singur utilizator în utilizarea Aplicației, cu consecința stocării tuturor informațiilor salvate de către utilizator în Aplicație într-un singur cont de utilizator (funcționalitatea de sincronizare a contului). Datele cardurilor bancare vor rămâne salvate și vor putea fi vizualizate în cadrul contului deținut de utilizator în cadrul Aplicației, prin logarea de pe același dispozitiv utilizat la momentul introducerii în Aplicație a datelor cardurilor bancare. în caz contrar, când logarea în cont se va face de pe un alt dispozitiv decât cel utilizat la momentul salvării datelor cardului bancar, utilizatorul nu va putea vizualiza și folosi cardurile bancare decât prin exportul cardului din seif, în măsura în care cardul dorit a fost importat în seif.

VII.1. îNREGISTRAREA îN APLICAȚIE. AUTENTIFICĂRI/LOGĂRI ULTERIOARE

7.1.1.Pentru a se înregistra cu succes în Aplicație, utilizatorul va parcurge următorii pași, în considerarea ordinii cronologice redate în cele ce urmează:

(i) utilizatorul va furniza un număr de telefon pe care dorește să îl asocieze profilului de utilizator în Aplicație;

(ii) utilizatorul va confirma numărul de telefon prin furnizarea codului de confirmare de 4 cifre trimis prin SMS, la numărul de telefon furnizat în pasul anterior;

(iii) utilizatorul va furniza numele și prenumele cu care se înregistrează în Aplicație;

(iv) utilizatorul va furniza o adresă de e-mail pe care dorește sa o asocieze profilului de utilizator în Aplicație;

(v) utilizatorul va bifa următoarele checkbox-uri:

□ Am luat la cunoștință și sunt de acord cu Termenii și Condițiile de utilizare a Aplicației- se bifează în mod obligatoriu pentru a putea trece la etapa următoare în procesul de înregistrare

□ Am luat la cunoștință Politica de Confidențialitate - se bifează în mod obligatoriu pentru a putea trece la etapa următoare în procesul de înregistrare

□ Sunt de acord cu primirea de comunicări comerciale de la mobilPay Wallet (de exemplu, informări cu privire la noi comercianți unde poți plăti cu mobilPay Wallet) - bifa este opțională, se poate trece la etapa următoare și fără a se bifa această opțiune

□ Sunt de acord cu primirea de comunicări comerciale de la partenerii mobilPay Wallet (de exemplu, oferte exclusive trimise de partenerii mobilPay Wallet); lista cu partenerii mobilPay Wallet poate fi consultată aici: - bifa este opțională, se poate trece la etapa următoare și fără a se bifa această opțiune

(vi) utilizatorul va proceda la confirmarea adresei de e-mail prin deschiderea e-mailului de pe același dispozitiv mobil de pe care se efectuează înregistrarea în Aplicație sau prin confirmare manuală efectuată prin introducerea codului de confirmare primit prin email;

(vii) utilizatorul va seta și confirma un cod de acces în Aplicație;

Codul de acces va fi utilizat pentru orice autentificare ulterioară, necesară la orice accesare a Aplicației.

7.1.2.Prima autentificare ulterioară parcurgerii procesului de înregistrare în Aplicație, în scopul accesării Aplicației, va presupune parcurgerea următorilor pași:

(i) utilizatorul va introduce numărul de telefon pe care l-a asociat contului său de utilizator în Aplicație;

(ii) utilizatorul va primi și va introduce codul de confirmare al numărului de telefon;

(iii) Aplicația va genera un e-mail către adresa de e-mail identificată ca fiind asociată contului de utilizator iar utilizatorul va verifica adresa de e-mail și va accesa link-ul transmis în cadrul e-mail-ului de verificare sau va introduce în interfața de autentificare codul de confirmare transmis prin același e-mail;

(iv) ca pas final de autentificare, utilizatorul va introduce codul de acces setat și confirmat în cadrul procesului de înregistrare în Aplicație;

Orice autentificare ulterioară în Aplicație din cadrul aceluiași dispozitiv va presupune introducerea codului de acces setat și confirmat de către utilizator.

7.1.3.Conform opțiunii utilizatorului, acesta poate alege și autentificarea prin mijloace biometrice (respectiv, identificare facială sau identificare prin amprentă, în funcție de setările prestabilite de utilizator în cadrul dispozitivului de pe care utilizatorul operează Aplicația) pentru a accesa și a se autentifica în Aplicație. în cazul în care autentificarea biometrică nu este reușită, utilizatorul va introduce codul de acces setat și confirmat în Aplicație;

7.1.4în cazul în care codul de acces este introdus eronat, utilizatorul are posibilitatea să introducă din nou codul corect. Sunt permise maxim 4 încercări eșuate de introducere a codului de acces corect. A5a încercare eronată de introducere a codului de acces de autentificare în Aplicație conduce la blocarea temporara a dreptului de acces in Aplicație. Pentru a putea continua utilizarea Aplicației șia inlatura suspendarea temporara a dreptului de acces în Aplicație, utilizatorul trebuie sa inserezecodul de acces corect sau să parcurgă procedura de resetare a Aplicației, procedura ce presupune reluarea pașilor de înregistrare în aplicație în ipoteza creării unui cont nou sau a pașilor de autentificare, în ipoteza logării în cadrul aceluiași cont de utilizator. (!)Atenție: Nu se pot crea mai multe conturi în Aplicație prin utilizarea acelorași credențiale alocate deja unui alt cont. La momentul logării în contul existent, utilizatorul va identifica toate informațiile salvate anterior în Aplicație, cu excepția informațiilor privind cardurile bancare

7.1.5. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru menținerea securității și confidențialității datelor în baza cărora utilizatorul accesează Aplicația (credențiale și coduri de acces).

VII.2.CONTUL UNIC DE UTILIZATOR

7.2.1.Contul unic de utilizator în cadrul Aplicației este contul de utilizator ce conține toate informațiile salvate de către un utilizator în Aplicație și care pot fi vizualizate de către utilizator de pe orice dispozitiv ar accesa Aplicația (cu excepția datelor cardurilor bancare, ce pot fi vizualizate doar de pe dispozitivul utilizat la momentul introducerii datelor în Aplicație sau de pe orice dispozitiv, cu condiția exportului datelor din seif), cu condiția parcurgerii cu succes a procedurii de autentificare/logare în cont. Contul unic de utilizator este asociat cu un set unic de date, respectiv cu un număr de telefon și o adresă de e-mail.

7.2.2Odată autentificat în Aplicație, utilizatorul va putea accesa și vizualiza interfața Contul meu,prin a cărei accesare utilizatorul va putea vizualiza și modifica datele personale, inclusiv datele privind localitatea de reședință, adresele de livrare salvate și mașinile salvate.

Totodată, alături de interfața Contul meu se listează, și se vor putea accesa următoarele interfețe în cadrul Aplicației:

(i) Metode de plată

Prin accesarea Metode de plată,utilizatorul va putea adăuga carduri bancare noi în Aplicație și va putea vizualiza, în orice moment, cardurile bancare deja introduse și salvate în Aplicație.

(ii) Tranzacții

Prin accesarea Tranzacții, utilizatorul va putea consulta istoricul tuturor tranzacțiilor efectuate prin intermediul Aplicației, cu utilizarea metodelor de plată introduse.

(iii) Setări

Interfață de Setări cuprinde setările specifice limbii în care se afișează informațiile în Aplicație și în care se desfășoară operațiunile întreprinse de utilizator, setări specifice de securitate și setări de temă a Aplicației.

(iv) Ajutor

Secțiunea de Ajutoreste menită să vină în preîntâmpinarea utilizatorilor cu o adresă de e-mail de contact și link-ul către serviciul de mesagerie live oferit în cadrul Aplicației, funcționalități ce pot fi utilizate de utilizator pentru solicitare și obținere de asistență, de luni până vineri, în intervalul 09:00-18:00. Suplimentar, Secțiunea Ajutor cuprinde o serie de întrebări frecventeși răspunsuri oferite față de acestea.

(v) Termeni și Condiții

Utilizatorul poate consulta oricând acest document, prin accesarea interfeței ce conține Termenii și Condițiile aplicabile utilizării Aplicației, în forma în care acestea sunt în vigoare și se aplică la momentul consultării.

(vi) Log Out

Funcția de Log Outeste cea prin care utilizatorul se deloghează din Aplicație. Atenție (!), prin utilizarea funcției de Log Out, datele utilizatorului vor fi șterse din dispozitivul de pe care se operează delogarea din Aplicație, urmând a fi păstrate doar acele informații ce pot fi recuperate din seiful personal al utilizatorului.

7.2.3.în cazul utilizatorilor înregistrați în Aplicație anterior datei de 1 august 2023, migrarea pofilelor de utilizator multiple către contul unic de utilizator va opera după cum urmează:

(i) în cazul în care profilele de utilizator create în Aplicație, pe dispozitive diferite, de un singur utilizator, sunt înregistrate în baza unei adrese de e-mail unice și a unui număr de telefon unic, utilizatorul va beneficia de funcționalitatea de sincronizare a contului, respectiv va beneficia de procedura de migrare a datelor într-un cont unic, prin parcurgerea, pe oricare dintre dispozitivele ce are Aplicația instalată și pe care se procedează la prima accesare a Aplicației, a pașilor prezentați la pct. 7.1.2 de mai sus;

(ii) în cazul în care profilele de utilizator create în Aplicație, pe dispozitive diferite, de un singur utilizator, sunt înregistrate în baza unei adrese de e-mail unice dar a unor numere de telefon multiple, la prima accesare a Aplicației de pe oricare dintre dispozitivele ce are Aplicația instalată, utilizatorului i se vor oferi trei variante de acțiune, în scopul stabilirii setului unic de date necesar pentru susținerea contului unic de utilizator, după cum urmează:

a) mutarea datelor de pe dispozitivul curent pe contul deja existent și confirmarea numărului de telefon;

b) schimbarea numărului de telefon al contului existent și confirmarea numărul de telefon;

c) ștergerea datelor de pe dispozitivul curent și conectarea prin contul deja existent;

Ulterior alegerii unei variante de acțiune, utilizatorul va introduce codul de acces setat și confirmat în cadrul Aplicației, urmand a accesa Aplicația, printr-un cont unic de utilizator. Ulterior migrării datelor în contul unic de utilizator, autentificarea în Aplicație, în cadrul accesărilor viitoare, va presupune parcurgerea pașilor prezentați la pct. 7.1.2. de mai sus.

(iii) în cazul în care profilele de utilizator create în Aplicație, pe dispozitive diferite, de un singur utilizator, sunt înregistrate în baza unui număr de telefon unic, dar a unor adrese de e-mail multiple, la prima accesare a Aplicației de pe oricare dintre dispozitivele ce are Aplicația instalată, utilizatorului i se vor oferi trei variante de acțiune, în scopul stabilirii setului unic de date necesar pentru susținerea contului unic de utilizator, după cum urmează:

a) mutarea datelor de pe dispozitivul curent pe contul deja existent și confirmarea adresei de e-mail;

b) schimbarea adresei de e-mail a contului existent și confirmarea adresei de e-mail;

c) ștergerea datelor de pe dispozitivul curent și conectarea prin contul deja existent.

în situațiile de la lit c), pct. (ii) și (iii), utilizatorul i se va cere o dublă confirmare, indicându-se faptul că prin selectarea variantei de acțiune, va pierde toate datele înregistrate în Aplicație, pe dispozitivul respectiv. în situația confirmării ștergerii datelor din Aplicație, de pe acel dispozitiv, datele vor fi șterse, iar utilizatorul se va putea autentifica în contul deja existent, având acces la informațiile asociate acelui cont.

7.2.4.Utilizatorul cunoaște și acceptă că este singurul responsabil pentru orice fel de acțiune, activitate sau operațiune ar avea loc în contul de utilizator. în cazul în care ia cunoștință de sau are orice suspiciune cu privire la tentativa de desfășurare sau desfășurarea unei acțiuni, activități sau operațiuni neautorizate în cadrul contului său, utilizatorul are obligația de a informa de îndată Societatea în acest sens, urmând ca Societatea să ia orice măsură consideră necesară astfel să asigure salvgardarea securității contului de utilizator și a conținutului existent în acest cont. Utilizator cunoaște și acceptă faptul că, indiferent de notificarea prealabilă a Societății, aceasta din urmă nu poate fi răspunzătoare pentru orice prejudiciu suferit de către utilizator sau de către o terță parte, ca urmare a unor tentative de sau a întreprinderii unor acțiuni, activități sau operațiuni neautorizate în cadrul contului său, cu excepția situația în care un astfel de prejudiciu s-a produs în mod exclusive prin acțiunea sau inacțiunea Societății, săvârșite cu intenție sau din culpă gravă.

7.2.5.Utilizatorul cunoaște și acceptă că Societatea monitorizează în mod constant modul în care utilizatorul se folosește de Aplicație, prin acțiuni și operațiuni desfășurate în cadrul Aplicației, în contul său de utilizator, pentru a se asigura că modalitatea de utilizare a Aplicației de către utilizator corespunde acestor Termeni și Condiții și nu se aduc atingeri de orice fel standardelor de securitate aplicabile. VII.3.CREAREA UNUI CONT NOU ULTERIOR ȘTERGERII UNUI CONT EXISTENT

7.3.1.Utilizatorul are posibilitatea de a solicita oricând ștergerea contului de utilizator deținut în cadrul Aplicației, prin utilizarea opțiunii "Ștergere date"accesibilă din secțiunea Contul meu, subsecțiunea Date personale. Ca urmare a utilizării opțiunii "Ștergere date", toate informațiile aferente utilizatorului și contului creat de utilizator, inclusiv credențialele de acces, sunt anonimizate, iar utilizatorul poate crea un cont nou chiar cu aceleași credențiale (respectiv, aceeași adresă de e-mail și același număr de telefon).

7.3.2.La momentul primei accesări a Aplicației ulterior ștergerii contului, utilizatorul va parcurge pașii necesari în vederea creării unui cont de utilizator în Aplicație, conform art. 7.1.1 de mai sus.VII.4.SALVARE INSTRUMENTE DE PLATĂ ȘI CARDURI DE FIDELITATE

7.4.1.Instrumente de plată în forma cardurilor bancare se pot adăuga în Aplicație prin accesarea interfeței Metode de plată și selectarea opțiunii de adăugare, ilustrată prin simbolul +. Pentru adăugarea unui instrument de plată, utilizatorului i se vor solicita, ca informații obligatorii: numărul de card, numele titularului de card, data expirării cardului și codul de securitate. Suplimentar, optional, utilizatorul poate oferi și un aliaspentru cardul salvat în Aplicație.

7.4.2.Cardurile de fidelitate pot fi salvate în Aplicație prin accesarea interfeței Loialitate, disponibilă în bara de meniu a Aplicației și selectarea opțiunii de adăugare, ilustrată prin simbolul +. Pentru adăugarea unui card de fidelitate, utilizatorului i se vor solicita, ca informații obligatorii: nume comerciant și număr card. Suplimentar, optional, utilizatorul poate oferi și o fotografie față și fotografie spate (fotografiile se vor realiza la momentul introducerii cardului de fidelitate).

Numele comerciantului poate fi selectată din lista predeterminată pusă la dispoziție în cadrul Aplicației sau poate fi adăugat prin redarea manuală a denumirii, de către utilizator.

Pentru a putea utiliza cardul de fidelitate salvat în Aplicație, utilizatorul va prezenta codul de bare afișat în aplicație în mod corespunzător codului introdus, la comerciant, pentru a putea fi scanat. în cazul în care cititorul de coduri al comerciantului nu poate scana cu success codul de bare de pe telefon, utilizatorul va comunica numărul cardului pentru a fi introdus manual la casa de marcat.

VII.5.SEIFUL PERSONAL AL UTILIZATORULUI

7.5.1.Pentru crearea unui seif personal în cadrul Aplicației, utilizatorul va stabili, seta și confirma o parolă. Utilizatorul este singurul care cunoaște parola de la seiful său personal, Societatea nu are acces și nu cunoaște această informație. în cazul în care utilizatorul pierde parola de la seif, aceasta nu se va putea recupera ulterior, nici de către Societate.

7.5.2.Utilizatorul poate adăuga un card bancar în seiful său personal prin selectarea opțiunii Exportă, disponibilă în cadrul interfeței Metode de plată.

VII.6. FACILITAREA PLĂȚILOR DE PRODUSE ȘI SERVICII. CAZURI DE VERIFICARE OBLIGATORIE A CONTULUI DE UTILIZATOR

7.6.1.Aplicația permite efectuarea de plăți de produse și servicii oferite exclusiv de comercianți stabiliți în România. Utilizatorii nu vor utiliza Aplicația pentru efectuarea de plăți aferente produselor și serviciilor oferite de comercianți stabiliți în afara României.7.6.2.Serviciul digital pus la dispoziția utilizatorilor prin intermediul Aplicației constă în facilitarea plăților de produse și servicii oferite de comercianți, terțe părți. Cu titlu de exemplu, fără ca enumerarea să se poată considera a fi exhaustivă, Aplicația poate fi utilizată pentru efectuare de plăți către și/sau pentru, după caz: operatori de retail, pentru coșurile de cumpărături, furnizori de servicii telefonie, internet, TV sau electricitate, gaz, apă-canal, salubritate, reîncărcare cartele, întreținere bloc, restaurante și cafenele, servicii auto, taxe și impozite la DITL Sector 5, bilete de transport, comercianți online. Societatea depune toate diligențele pentru a menține o listă cât mai actualizată a operatorilor economici / instituțiilor sau autorităților publice a căror produse sau servicii pot fi plătite prin intermediul Aplicației în cadrul website-ului de prezentare a serviciului de mobilPay wallet, la https://www.mobilpay.com/comercianti.html.

7.6.3.în cazul comercianților online la care se pot efectua plăți prin intermediul Aplicației, utilizatorul are posibilitatea să efectueze plata:

(i) atât în situația în care efectuează tranzacția pe un dispozitiv mobil - caz în care utilizatorul va accesa bannerul mobilPay Wallet pentru a confirma plata în Aplicație

(ii) cât și în situația în care efectuează tranzacția pe desktop - caz în care utilizatorul va deschide pe dispozitivul de tip smartphone Aplicația și va scana codul QR pe care îl identifică pe site-ul comerciantului, în pagină de plată, apoi va confirma.

7.6.4.Aplicația pune la dispoziția utilizatorilor o serie de servicii tehnologice care constau în posibilitatea de a efectua tranzacții prin intermediul instrumentelor de plată adăugate de utilizator în Aplicație, în condiții de securitate.

7.6.5.Ca regulă, utilizatorii pot efectua oricâte plăți doresc în cadrul Aplicației, la orice oră din zi și din orice loc care asigură conexiune la internet,în considerarea limitelor impuse de cerințele aplicabile în materie de securitate, la nivelul Societății Cu titlu de excepție, în ipoteza instituirii unor măsuri limitative sau prohibitive în scopuri ce țin de prevenirea și/sau sancționarea unor tentative sau acțiuni de fraudă. Societatea poate impune, în baza unei analize efectuate de la caz la caz, limite specifice în numărul maxim de plăți ce ar putea fi efectuate de un utilizator în cadrul Aplicației.

7.6.6.Utilizatorii pot vizualiza, în cadrul Aplicației, soldul de plată existent la un anumit moment, în contul deținut de acesta, în calitate de beneficiar de produse și/sau servicii furnizate și/sau prestate de către operatori terți de Societate (de ex., sumele noi de plată a facturilor lunare la utilități publice, plata polițelor de asigurare la expirarea termenului, plata rovinietei sau a abonamentelor de transport public la expirare), atunci când utilizatorii furnizează în Aplicație, codul de client cu care se identifică în contractele încheiate cu acești furnizori de produse și/sau servicii și își exprimă astfel acordul în sensul utilizării acestei informații - i.e, codul de client, de către Societate, în acest scop. Societatea nu va fi responsabilă pentru modalitatea de transmitere, corectitudinea sau recurența înștiințărilor de plată în cadrul Aplicației.

7.6.7 Fiecare plată efectuată în stingerea soldului afișat va fi inițiată și confirmată numai de către și pe răspunderea utilizatorului, și conform instrucțiunii utilizatorului în ceea ce privește instrumentul de plată ce se dorește a fi utilizat în efectuarea plății.

7.6.8.Utilizatorul cunoaște și înțelege că orice plată efectuată prin intermediul Aplicației este efectuată în considerarea informațiilor introduse de utilizator, Societatea neavând o obligație de a verifica acuratețea acestor informații în scopul procesării plății. Societatea transmite confirmarea plății către utilizator, precum și către furnizorul de produs sau de serviciu în considerarea informațiilor transmise de utilizator la momentul solicitării procesării plății. Dacă utilizatorul va observa că detaliile plății nu sunt corecte, va contacta de îndată serviciul clienți din cadrul Aplicației. Societatea nu poartă nici răspundere cu privire la acuratețea informațiilor în baza cărora este efectuată o plată de către utilizator.

7.6.9.Prin utilizarea voluntară a serviciilor de plată a facturilor pentru furnizorii de servicii, așa cum sunt referențiate în Aplicație, utilizatorul declară că este titularul serviciilor facturate și beneficiarul final al plăților efectuate și în această calitate este de acord să transmită către Societate dreptul de a încasa de la utilizator și de a gestiona în conturile sale bancare sau ale procesatorilor de plăți împuterniciți sumele de plată cuvenite furnizorilor de servicii cu care utilizatorul are în prealabil încheiat un contract de prestări servicii, urmând ca Societatea să utilizeze aceste sume exclusiv în vederea efectuării acestor plăți către furnizori, în numele utilizatorului, în conturile de colectare plăți puse la dispoziție în mod public de către furnizorii de servicii.

7.6.10. în cazul anumitor furnizori de servicii, utilizatorul trebuie să parcurgă în mod obligatoriu procedura de verificare a contului. Procedura de verificare cont presupune solicitarea următoarelor informații din partea utilizatorului: cod numeric personal, adresa de domiciliu (așa cum aceasta este indicată în cartea de identitate), fotografie după cartea de identitate, fotografie de tip autoportret împreună cu cartea de identitate. Procedura de verificare cont se consideră finalizată cu succes în momentul confirmării, de către societate, că verificarea a fost finalizată, în termen de cel mult 24 de ore de la momentul la care utilizatorul a furnizat toate informațiile obligatorii, inclusiv fotografiile solicitate.

VII.7. SERVICIUL DE ASIGURARE

7.7.1.Aplicația oferă utilizatorului posibilitatea de a obține servicii de asigurare complete, prin intermediul soluțiilor informatice de distribuție de asigurări a Safety Broker de Asigurare SRL, servicii care pot fi plătite prin intermediul Aplicației.

7.7.2. Utilizatorul care achiziționează servicii de asigurare intermediul soluțiilor informatice de distribuție de asigurări a Safety Broker de Asigurare SRL la care utilizatorul se conectează prin Aplicație declară că a citit, înțeles și acceptă termenii și condițiile pentru prestarea serviciilor pe cale electronică de către societatea SC Safety Broker de Asigurare S.A, precum și condițiile specifice prezentate în continuare în acest capitol, cu referire la ofertarea și comercializarea de servicii de asigurare.

7.7.3.Polițele de asigurare sunt emise, prin intermediul soluțiilor informatice de distribuție de asigurări a Safety Broker de Asigurare SRL la care utilizatorul se conectează prin aplicația mobilPay Wallet, de către Societățile de Asigurare prezentate în urma solicitării de cotații de către utilizator, prin intermediul Safety Broker de Asigurare SRL (Broker).

7.7.4.Safety Broker de Asigurare SRL este persoană juridică română, cu sediul social în Mun. București, Calea Giulești, nr. 8D, etaj 2, cam. 2, Sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de înregistrare 17437817, autorizată să funcționeze ca și companie de brokeraj de către ASF prin Decizia nr. 3894/13.06.2005, înregistrată în Registrul Intermediarilor Principali sub nr. RBK - 293/15.06.2005, în calitate de operator asociat împreună cu Societățile de Asigurare cu care are încheiat acord de asociere privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Pentru mai multe informații referitoare la Operatori, vă rugăm sa vizitați: www.safetyBroker.ro/operatori-asociati.

7.7.5.Activitatea principala a Safety Broker de Asigurare SRL este menționată la Registrul Comerțului cu cod CAEN 6622 - Activități ale agenților și Brokerilor de asigurări.

7.7.6.Prin intermediul soluțiilor informatice proprii de distribuție de asigurări Safety Broker de Asigurare SRL pune la dispoziția utilizatorilor aplicației diferite tipuri de asigurări aflate în portofoliul său și care sunt prezentate diferențiat și clar în interfața aplicației.

7.7.7.Aplicația își asumă rolul de a oferi utilizatorilor accesul imediat, prin intermediul soluțiilor informatice de distribuție de asigurări a Safety Broker de Asigurare SRL, la formularul cu datele necesare a fi oferite în vederea constituirii ofertei de cotații din partea Societăților de asigurare prin intermediul Brokerului, la cotațiile de primă obținute de Broker. Utilizatorul autorizează Brokerul să solicite ofertele de servicii asigurare către Societățile de Asigurare și să emită polița în urma solicitării ferme echivalente cu plata poliței prin intermediul instrumentelor de plată disponibile în cadrul Aplicației și folosind serviciile de plată oferite de procesatorul de plăți NETOPIA S.R.L. Brokerul are obligația să emită polița de asigurare în conformitate cu opțiunea utilizatorului, transmisă prin intermediul Aplicației.

7.7.8.Datele utilizatorului necesare Brokerului pentru obținerea ofertelor și emiterea poliței sunt obținute de Societate fie în momentul completării formularului, fie au fost introduse anterior în aplicație de către utilizator. Utilizatorul ia la cunoștință că poate solicita Brokerului o oferta de asigurare și ulterior o poliță în numele unei Persoane fizice numai utilizând Datele personale salvate în aplicație și verificate în procesul de verificare a profilului și nu pot fi modificate decât la cerere, cu reluarea procesului de verificare a profilului utilizatorului. în cazul în care Aplicația permite realizarea de asigurări pentru persoane juridice și utilizatorul optează pentru o poliță în numele unei persoane juridice, atunci va completa datele de identificare ale societății solicitate în formularul aferent cererii de cotații.

7.7.9.Utilizatorul nu poate solicita oferte de asigurare fără să fi acceptat acești Termeni și Condiții în care este informat asupra datelor necesare Brokerului în vederea obținerii ofertelor și emiterii poliței. Utilizatorul are oricând dreptul să renunțe la această transmitere, să modifice datele introduse sau să solicite către aplicație modificarea datelor, dar numai până la momentul efectuării solicitării de ofertă.

7.7.10.Utilizatorul este de acord că datele furnizate de acesta din urmă sunt transmise Brokerului în scopul obținerii unei răspuns la cererea de cotații formulată de către utilizator și care se soluționeazăcu ajutorul soluțiilor informatice ale Brokerului. . Totodată, utilizatorul înțelege și acceptă că emiterea poliței de asigurare de către Borker se va realiza în considerarea datelor furnizate de către utilizator iar emiterea poliței este condiționată de plata acesteia de către utilizator. Odată făcută plata de către utilizator, polița de asigurare este emisă de către Broker. Utilizatorul este deplin responsabil de transmiterea datelor corecte și răspunde în totalitate în cazul transmiterii de date eronate sau incomplete care pot duce la emiterea greșită a poliței sau la diferențe de preț care vor fi generate în vederea corectării datelor poliței.

7.7.11.Prin intermediul soluțiilor informatice proprii de distribuție de asigurări Safety Broker de Asigurare SRL, interfața Aplicației va informa Utilizatorul privind datele care urmează a fi transmise, iar Utilizatorul are obligația să ia la cunoștință și să le verifice înainte de plata poliței. Societatea nu este ținută responsabilă pentru informarea într-un anumit format a datelor care urmează a fi transmise și este la latitudinea acesteia să comunice Utilizatorului ce modalitate consideră de cuviință.

7.7.12.Brokerul va primi prin interfața Aplicației numai acele date necesare a fi folosite în vederea obținerii cotațiilor de preț, emiterea poliței de către Broker și transmiterea poliței către adresele menționate în aplicație, prin e-mail și/sau adresa de corespondență, în funcție de opțiunea utilizatorului și prevederilor legale.

7.7.13.Brokerul este pe deplin și în exclusivitate responsabil de modul de emitere a poliței în baza datelor transmise de utilizator și de gestionarea ulterioară a relației client - Broker, pe parcursul derulării contractului de asigurare.

7.7.14.Prin interfața Aplicației Brokerul va prezenta utilizatorilor ofertele de asigurare așa cum le primește printr-un proces automatizat din partea Asiguratorilor. Societatea nu intervine în niciun fel în procesul de emitere, această sarcină rămânând exclusiv în sarcina utilizatorului.

7.7.15.Aplicația își rezervă dreptul de a salva datele introduse de client pentru a valida profilului acestuia și oferirea altor servicii suplimentare. Clientul este de acord că datele astfel colectate pot fi utilizate pentru configurarea altor servicii pe care le solicită prin intermediul aplicației. Aplicația efectuează aceste operațiuni în vederea inlesnirii modului de accesare a serviciilor și pentru a oferi cea mai bună experiență utilizatorilor. De asemenea, utilizatorul este de acord ca datele transmise să fie reținute și utilizate de Broker pentru a transmite prin interfața aplicației notificări de reamintire cu privire la expirarea polițelor achiziționate, pe baza informațiilor legate de expirare pe care le reține aplicația la momentul achiziționării poliței inițiale.

7.7.16.Brokerul are dreptul de a contacta direct utilizatorul pentru a obține informații suplimentare necesare și obligatorii pentru emiterea poliței. Utilizatorul declară că este de acord cu acest scop de utilizare a datelor sale personale.

7.7.17.Brokerul sau Societatea nu pot fi ținute responsabile în cazul în care Brokerul nu poate emite polița datorită unor neconformități ale documentelor transmise sau a încălcării altor reguli stipulate legal cu privire la regimul emiterii polițelor de asigurare și pe care Brokerul le cunoaște și le aplică. Utilizatorul va fi informat de către Broker cu privire la decizia acestuia și vor colabora direct în vederea soluționării situației intervenite. în funcție de prevederile legale și regimul emiterii polițelor de asigurare, Brokerul poate lua orice decizie consideră de cuviință pentru gestionarea și emiterea poliței, având la dispoziție din partea aplicației posibilitatea de rambursare a sumei încasate. Utilizatorul declară și acceptă că Brokerul nu poate emite pretenția emiterii unei polițe în situația în care Brokerul consideră solicitarea nelegitimă sau ilegală.

7.7.18.Societatea nu este ținută responsabilă pentru nicio pierdere adusă Utilizatorului ca urmare a emiterii poliței de asigurare și nici nu va fi ținută răspunzătoare direct sau indirect în fața unei terțe părți în legătură cu actele sau faptele care ar putea decurge din emiterea unei polițe de asigurare prin intermediul interfeței Aplicației. Utilizatorul declară, acceptă și înțelege că toate litigiile care ar putea rezulta din această situație vor trebui soluționate împreună cu Brokerul sau cu Asiguratorul emitent, după caz.

7.7.19.Pentru soluționarea pe cale amiabilă a petițiilor ce au legătură cu activitatea Brokerului, Utilizatorul poate apela la una dintre următoarele modalități:

(i) depunerea la sediul societății (sediul central si/sau punctele de lucru SAFETY BROKER) a petiției scrise sau completarea formularului de petiție existent în cadrul unităților teritoriale;

prin e-mail, la adresa petitii@safetybroker.ro;

(ii) prin serviciul poștal/curier, la adresa sediului central: Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, sector 6, București;

(iii) prin intermediul site-ului societății www.safetybroker.ro

7.7.20.Preluarea datelor cu caracter personal implicate în oferirea serviciilor de asigurare se face prin intermediul Aplicației și vor fi ulterior prelucrate prin Broker Regulamentului UE 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Utilizatorul declară că a luat la cunoștință Nota de informare privind prelucrarea datelor personale pusă la dispoziție de SAFETY BROKER DE ASIGURARE SRL.

7.7.21.Scopul prelucrării îl constituie oferirea de servicii de asigurare/reasigurare (emiterii de oferte de asigurare, emitere și administrare polițe) de către Broker. Pentru deplina informare a utilizatorului, operatorul datelor cu caracter personal este Brokerul. Utilizatorul înțelege că ștergerea voluntară, la cerere, a datelor încredințate către Societate, prin intermediul Aplicației, nu reprezintă ștergerea acestora din custodia Brokerului, acesta prelucrând respectivele date în vederea îndeplinirii scopului menționat în acești Termeni și Condiții. Utilizatorul înțelege că, în exercitarea drepturilor sale, se poate adresa direct Brokerului.

7.7.22.Utilizatorul, identificat prin următoare date - nume, CNP și adresa de domiciliu, validate prin intermediul Aplicației, în secțiunea VERIFICARE PROFIL, declară prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, că oferă Brokerului următorul MANDAT îN BROKERAJ: autorizează societatea SAFETY BROKER DE ASIGURARE SRL să acționeze ca Brokerul acestuia de asigurare pentru analiza polițelor existente privind riscurile și clauzele asigurate și renegocierea de oferte de asigurare pe baza informațiilor pe care le va furniza în vederea optimizării costurilor, pentru solicitarea încheierii sau reînnoirii asigurărilor conform deciziei sale, precum şi pentru gestionarea polițelor pe întreaga perioadă asigurată și a dosarelor de daună, reprezentând interesele lui în orice problemă legată de asigurări;

7.7.23.Această împuternicire anulează orice acord prealabil similar și poate fi revocată prin notificare scrisă cu preaviz de 30 de zile calendaristice.

7.7.24.Utilizatorul, identificat prin următoare date - nume, CNP și adresa de domiciliu, validate de aplicația mobilPay Wallet în secțiunea VERIFICARE PROFIL, declară că este de acord cu următoarele:

(i) să primească toată corespondența cu SAFETY BROKER DE ASIGURARE SRL, inclusiv informațiile precontractuale, ofertele, polițele de asigurare la adresa de e-mail validată în aplicația mobilPay Wallet și declară această adresă ca fiind unicul CANAL DE COMUNICARE CU SAFETY BROKER DE ASIGURARE, această comunicare fiind-i opozabilă pe deplin;

(ii) plata primei de asigurare reprezintă acceptul utilizatorului privind încheierea poliței de asigurare, respectiv înțelegerea şi acceptarea termenilor şi a condițiilor contractului de asigurare;

(iii) în cazul în care datele de contact nu vor mai fi valabile, utilizatorul va comunica în timp util către SAFETY BROKER DE ASIGURARE SRL noile date de contact, prin semnarea unui nou Acord General sau prin comunicarea acestora către un reprezentant al SAFETY BROKER DE ASIGURARE SRL.

VII.8.SALVARE ISTORIC DE INFORMAȚII RELEVANTE

7.8.1.Istoricul tranzacțiilor operate de către utilizator intermediul Aplicației este salvat în Secțiunea Tranzacții din cadrul Aplicației.

7.8.2.Furnizorii de produse și servicii către care s-au efectuat plăți prin intermediul Aplicației vor fi listați în Secțiunea Produse salvate, vizibilă în cadrul interfeței principale în meniul Aplicației.

VIII.PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

8.1.Societatea prelucrează, prin intermediul Aplicației, date cu caracter personal ale utilizatorului. Informații detaliate cu privire la operațiunile de prelucrare sunt redate în cuprinsul Politicii de confidențialitate.

IX.PROPRIETATE INTELECTUALĂ

9.1.Conținutul Aplicației este protejat de legile privind drepturile de proprietate intelectuală aplicabile, inclusiv dar fără a se limita la Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe.

9.2.Toate textele, formatările (inclusiv, fără a se limita la selectarea, coordonarea și aranjarea materialelor în cadrul Aplicației) și imaginile, graficele, animațiile, instrumentele, aplicațiile, muzica, sunetele, articolele, copiile, materialele, fotografiile, mărcile, denumirile comerciale și logo-urile, precum și alte materiale și informații din cadrul acestei Aplicații sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală ale Societății și/sau partenerilor săi comerciali, subsidiarilor și afiliaților, și ale licențiatorilor acestora (denumite în mod colectiv "Conținutul"). Aceste materiale nu pot fi copiate, supuse unor operațiuni de inginerie inversă, decompilate, dezasamblate, modificate, publicate pe alte website-uri, încadrate, schimbate sau distribuite, redistribuite, licențiate, sub-licențiate sau transferate în orice formă de către utilizator. Niciunul dintre elementele din cadrul Aplicației nu va fi considerat a acorda direct, implicit, sau în orice alt mod, orice licență sau drept de a utiliza, în orice scop Conținutul, în tot sau în parte. Mărcile, logourile, numele comerciale și mărcile, atât înregistrate cât și neînregistrate (denumite, în mod colectiv, "Mărcile") afișate în cadrul Aplicației sunt Mărci aparținând Societății, partenerilor săi comerciali sau terților parteneri afiliați ai acestora. Nimic din cadrul Aplicații nu trebuie interpretat ca acordând, în mod direct, implicit, sau în alt mod, orice licență sau drept de utilizare a oricărei Mărci afișate în cadrul Aplicației.

9.3. Utilizatorul declară și înțelege că orice utilizare neautorizată a acestor materiale reprezintă încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale Societății, partenerilor săi comerciali sau terților parteneri afiliați ai acestora și va atrage exercitarea, de către aceștia a tuturor remediilor legale.

9.4. Societatea oferă utilizatorului o licență limitată, neexclusivă, revocabilă pentru a vedea, distribui, printa sau descărca orice Conținut, așa cum acesta este definit mai sus, din cadrul Aplicației, pentru uzul său personal. Utilizatorului nu îi este acordat dreptul să licențieze, republice, distribuie, copieze, cesioneze, sub-licențieze, transfere, vândă, creeze opere derivate sau orice altă utilizare non-personală a oricărui Conținut din cadrul Aplicației. Nicio parte a Aplicației nu poate fi reprodusă în nicio formă sau încorporată în orice sistem electronic sau mecanic de găsire a informațiilor, altfel decât în scopul folosirii personale. Clientul nu poate accesa sau utiliza Aplicația în niciun fel care ar putea sau care are scopul de a dăuna sau afecta Aplicația sau orice server sau rețea care stă la baza Aplicației, sau de a interfera cu utilizarea și dreptul oricărei alte persoane sau entități de a utiliza Aplicația.

X.ALTE PREVEDERI

10.1.Aplicația poate conține legături („Link-uri") sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica Termeni și Condiții de utilizare specifice, astfel cum sunt acestea specificate pe website-urile/paginile respective, Societatea și partenerii săi comerciali nefiind răspunzători și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și/sau cu privire la orice alte legături sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web.

10.2.Includerea acestor Link-uri sau trimiteri în cadrul Aplicației este realizată, de regulă, pentru ajutorul sau în interesul utilizatorului, iar în alte cazuri în scop publicitar. Societatea nu garantează/controlează actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe website-urile unor terți către care trimit link-urile din cadrul Aplicației.

10.3.Prin continuarea utilizării Aplicației, utilizatorul înțelege și acceptă că accesează acele website-uri și/sau folosește produsele/serviciile oferite prin intermediul acestora, exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere și că nu poate ține Societatea răspunzătoare pentru prejudiciile suferite ca urmare a accesării acestor link-uri și folosirii serviciilor puse la dispoziției pe website-urile către care Link-urile fac trimitere.

XI.DESPĂGUBIRI

11.1.Utilizatorul declară și recunoaște că este de acord să despăgubească, apere și să exonereze de orice responsabilitate, pierdere, solicitare și cheltuiala, Societatea și partenerii contractuali și afiliații acestora, inclusiv dar fără a se limita la, taxe și costuri rezonabile aferente avocaților în legătură cu sau rezultând din: (i) încălcarea acestor Termeni și Condiții de către utilizator, sau a oricăror alte politici relevante, în special cele privind confidențialitatea; (ii) utilizarea necorespunzătoare a Aplicației, de către utilizator; (iii) nerespectarea sau încălcarea drepturilor de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală sau a altor drepturi ale unor terțe părți prin încălcarea clauzei - Proprietate Intelectuală - din acești Termeni și Condiții.

XII.FORȚA MAJORĂ

12.1.Toate evenimentele de forță majoră definite de legislația română reprezintă un motiv de suspendare si stingere a obligațiilor Societății.

12.2.Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale decurgând din acești Termeni și Condiții, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.

12.3.Societatea nu poate fi trasă la răspundere in aceste cazuri de forță majoră.

XIII. RECLAMAȚII ȘI LITIGII

13.1.Acești Termeni și Condiții sunt supuse legislației din România. în caz de apariție a unor dispute, utilizatorul va putea să depună reclamații către Serviciul Relații cu Clienții disponibil la adresa de e-mailsupport@mobilPay.compentru a ajunge la o soluționare amiabilă. însă, în condițiile în care nu s-a ajuns la o înțelegere amiabilă între părți, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România.

XIV.NOTIFICĂRI

Pentru orice întrebări sau comentarii în legătură cu acești Termeni și Condiții, utilizatorul este îndemnat să contacteze Societatea telefon: 021 52 777 26 sau email: support@mobilpay.com.

Orice notificare către Societate trebuie trimisă în scris, electronic sau poștă, la adresa: București, B-dul Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, Corpul de birouri 24, Etaj 4, Sector 2.

Notificarea se consideră primită în trei (3) zile lucrătoare de la trimiterea ei dacă transmiterea se face prin poștă cu confirmare de primire sau la momentul confirmării transmiterii dacă notificarea se face prin e-mail. Oricare dintre părți își poate modifica adresa pentru primirea notificărilor printr-o înștiințare trimisă celeilalte părți.

Acești Termeni și Condiții intră în vigoare în data de 12 septembrie 2023.

Dacă ai nevoie de ajutor ne găsești în live chat în aplicație la secțiunea Ajutor/Mesagerie sau la support@mobilPay.com.

mobilPay Wallet | Dimitrie Pompei 9-9A Corp birouri 24 Etaj 4, București, România

Prin utilizarea Aplicației vă exprimați în mod expres acordul cu privire la prevederile acestor Termeni și Condiții